เร่ง ควบคุมโรคไข้เลือดออก

กทม.แต่ละเขตเร่งควบคุมไข้เลือดออกเพื่อป้องการเกิดปัญหาไข้เลือดออกตามมา นางนันทวัน ฉัตรสกุลเพ็ญ ผอ.เขตราษฎร์บูรณะ กทม. แจ้งว่า เขตได้ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และแนะนำการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ในวันที่ 29 ก.ย. บริเวณวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

นางรัตนธร รัตนสกุล ผอ.เขตสายไหม กทม. เปิดเผยว่า เขตได้จัดทำแผนปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่สายไหมอย่างต่อเนื่อง โดยในวันที่ 29 ก.ย. จะดำเนินการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย แจกเอกสาร แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง ณ ชุมชนสายน้ำผึ้ง

นายสมชีพ ไชยเขตต์ ผอ.เขตภาษีเจริญ กทม. แจ้งว่า เขตกำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามแผนปฏิบัติการโครงการกรุงเทพฯ เขตปลอดยุงลาย ในวันที่ 29 ก.ย.60 ณ ชุมชนซอยเพชรเกษม 42]

น.ส.กุลจิรา สาสุขวัฒน์ ผอ.เขตบางซื่อ กทม. แจ้งว่า เขตกำหนดจัดกิจกรรมฉีดพ่นสารเคมีกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ โดยในวันที่ 27 ก.ย. เวลา 09.00-12.00 น. ณ วัดทองสุทธาราม

ขอบคุณ ข้อมูล จาก สสส