บสย.ค้ำสินเชื่อนวัตกรรมเชื้อเพลิงชีวมวลรักษ์สิ่งแวดล้อม

พลังงานทดแทนเชื้อเพลิงชีวมวล กำลังได้รับความสนใจในวงการอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการจำเป็นต้องนำเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศ เพื่อขยายกำลังการผลิต ซึ่งต้องใช้เงินทุนสูง บสย.จึงเข้ามาร่วมสนับสนุนค้ำประกันสินเชื่ออีกรายหนึ่ง

เทรนด์โลกปัจจุบันหันมาสนใจเรื่องการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น “วัฒนพงศ์ ทองสร้อย” เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้เข้ามาจับธุรกิจการผลิตเชื้อเพลิงพลังงานชีวมวล โดยเริ่มจากกิจการเล็กๆ ในตำบลชอนสมบูรณ์ อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี และค่อย ๆ เติบโตขึ้นจนมาก่อสร้างโรงงานผลิตเชื้อเพลิงพลังงานชีวมวลของตัวเอง

ภายในโรงงานผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล 2 แบบ คือ วู้ดชิพ จำพวกไม้สับ เช่น ไม้ยางพาราและไม้ยูคาลิปตัส และแบบวู้ดพาเลต เป็นเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดแข็ง จัดเป็นประเภทเชื้อเพลิงให้ค่าความร้อนสูง สะดวกในการขนส่งและเก็บรักษา กำลังเป็นที่ต้องการของโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงชีวมวล อีกทั้งยังช่วยทดแทนการนำเข้าเชื้อเพลิง ประเภทถ่านหิน และน้ำมันเตาด้วย

เมื่อความต้องการเชื้อเพลิงพลังชีวมวลเพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องนำเข้าเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพจากต่างประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันสินเชื่อกับกิจการ 2 สัญญา ในโครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS6 และโครงการค้ำประกันสินเชื่อ Start-up & Innovation

นอกจากนี้ยังส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ปลูกไม้เศรษฐกิจมาทำเชื้อเพลิงชีวมวล เช่น ต้นกระถินยักษ์ ซึ่งทางโรงงานรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรโดยเซ็นสัญญาล่วงหน้าไว้ 3 ปีพร้อมประกันราคาให้ด้วย

ถือเป็นเรื่องดีในการช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนในชุมชน และเป็นทางเลือกในการใช้พลังงานทดแทนที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วยกัน. – สำนักข่าวไทย